Regulamin Cmentarzy Parafialnych w Gnieźnie

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Cmentarzy Parafialnych Św. Krzyża, Św. Wawrzyńca i Św. Piotra.
 2. Zarządcą Cmentarza parafialnego Św. Krzyża jest – odpowiednio do sektora – Proboszcz parafii, św. Michała, św. Wawrzyńca oraz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia – Pani Gniezna (ojcowie Franciszkanie), Św. Wawrzyńca jest Proboszcz parafii św. Wawrzyńca, a Św. Piotra – Proboszcz parafii Archikatedralnej.
 3. Cmentarzem administruje w całości „Administracja Cmentarza” z siedzibą przy ul. Św. Michała 2, 62-200 Gniezno.
 4. Administrator cmentarza urzęduje w Gnieźnie przy ul. Św. Michała 2 w poniedziałki w godz. 9-17, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 9-15.
 5. Cmentarze parafialne są czynne codziennie w godzinach od 7:00 do 20:00.
 6. Ceremonie pogrzebowe oraz prace związane z budową grobowców i nagrobków mogą odbywać się w dni powszednie w godz. 7:00 – 15:00,
  w soboty w godz. 8:00 – 12:00.
 7. Z ważnych powodów, po uzyskaniu zgody Administratora, może być ustalony inny termin niż określony w punkcie 6.
 8. Opłaty za miejsca grzebalne ustalone co do wysokości przez Zarządcę uiszcza się w biurze Administratora Cmentarza w Gnieźnie, przy ul. Św. Michała 2.
 9. Przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej wymaga wcześniejszego zgłoszenia u Administratora.
 10. Osoby korzystające w terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania powagi miejsca poprzez przestrzeganie spokoju, porządku i czystości.
  Poszanowanie miejsc pochówku, utrzymanie porządku w obrębie grobów należy do powinności osób dysponujących grobem. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.
 11. Wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi jest zabroniony z wyłączeniem:
  – pojazdów mechanicznych przewożących osoby niepełnosprawne o ograniczonej możliwości ruchu
  – firm pogrzebowych
  – firm kamieniarskich.
  Zakaz nie dotyczy pojazdów uprzywilejowanych z mocy odrębnych przepisów.
 12. Na terenie cmentarza zakazuje się: samowolnego zagospodarowywania przestrzeni między grobami bez zgody Administratora, niszczenia zieleni oraz samowolnego usuwania drzew i krzewów, sadzenia drzew i krzewów bez zgody , wprowadzania zwierząt na teren cmentarza, niszczenia urządzeń cmentarnych i nagrobków, umieszczania reklam bez zgody Administratora, wykonywania działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę miejsca, ustawiania ławek, płotów itp. bez uzyskania zezwolenia.
 13. Wszelkie prace na terenie cmentarza wykonywane przez firmy pogrzebowe, kamieniarskie i inne wymagają wcześniejszego zgłoszenia Administratorowi.
 14. W sprawach pilnych związanych z pogrzebem kontakt telefoniczny pod numerem 669-571-213 lub poprzez zakład pogrzebowy. W innych sprawach kontakt w biurze Administracji Cmentarza lub pod nr. tel. ww. w godzinach pracy biura.
 15. Cennik usług cmentarnych dostępny jest w biurze Administracji Cmentarza.